ภาษาไทย    English

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้
และผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ


รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
ติดต่อคณบดี

 

   เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
   เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheries

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ ในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8894
[รายละเอียด]


ด้วยคณะประมงกำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทิตา เพื่อความเป็นสิริมงคง และปลุกจิตในการตระหนักและเห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมที่สืบสานต่อเนื่องกันมา คณะประมงจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานดังกล่าวในวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง โดยมีกำหนดการดังนี้

10.00-10.30 น. - ลงทะเบียน

10.30-11.30 น. - พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะ รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส

11.30-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัว โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อโควตาบุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2560
[รายละเอียด] [เพิ่มเติม]


ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อบุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้ที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดคณะประมงถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8894
[รายละเอียด]


ประชาสัมพันธ์ คณะประมงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) จำนวนรับ 5 คน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8894 [รายละเอียด]


ผลการประกวดจัดตู้ปลา และแต่งกลอนจากภาพ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 [ผลการประกวดจัดตู้ปลา ระดับประถมศึกษา] [ผลการประกวดจัดตู้ปลา ระดับมัธยมตอนต้น] [ผลการประกวดจัดตู้ปลา ระดับมัธยมตอนปลาย] [ผลการประกวดแต่งกลอนจากภาพ ระดับมัธยมตอนต้น] [ผลการประกวดแต่งกลอนจากภาพ ระดับมัธยมตอนปลาย]


กำหนดการอภิปรายพิเศษ สาขาประมง เรื่อง "ปลานิล" ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย ๔.๐ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 [รายละเอียด]


ประชาสัมพันธ์ งานบรรยายพิเศษ เรื่อง “เหลียวหน้า แลหลัง ร่วมพัฒนา ฝ่าวิกฤตประมงไทย” โดย อธิบดีกรมประมง และ คณบดีคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 205 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด]


ผลการประกวดวาดภาพระดับอนุบาล "ใต้ร่วมพระบารมีรัชกาลที่ ๙ กับการประมง" งานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงกมล หวังแก้ว และคุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี โทรศัพท์ 0-2942-8894, 0-2942-8364 [ผลการประกวดวาดภาพ]


ผลการประกวดปลากัด งานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงกมล หวังแก้ว และคุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี โทรศัพท์ 0-2942-8894, 0-2942-8364 [ผลการประกวดปลากัด]


คณะประมงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อบุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2560 (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) เข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนรับ 10 คน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8894 [กำหนดการเดิม] [กำหนดการใหม่]


คณะประมงขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : งานปีใหม่ และสัมมาทิฏฐิคณะประมง ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องบรรยาย 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โดยมีกำหนดการดังนี้

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมอาหารว่าง

09.00-12.00 น. สัมมาทิฏฐิคณะประมง ประจำปี 2560 โดยผู้บริหารคณะประมง

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องกาญจนภาชน์ลิ่วมโนมนต์ ชั้น 2


คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทั้งนี้คณะประมง ได้กำหนดให้มีกิจกรรมประกวดและแข่งขันทางการประมงในงานเกษตรแฟร์ เช่น การประกวดวาดภาพในหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ 9 กับการประมง” การประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาระดับนักเรียน การประกวดแต่งกลอนจากภาพ การแข่งขันประกวดปลากัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี และคุณดวงกมล หวังแก้ว โทรศัพท์ 0-2942-8894, 0-2942-8364
[หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม] [การประกวดการวาดภาพ/ใบสมัคร] [การประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาระดับนักเรียน/ใบสมัคร] [การประกวดแต่งกลอนจากภาพ/ใบสมัคร]


คณะประมงเปิดรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรชาวประมง (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) เข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนรับ 10 คน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มกราคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8894
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงาน เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 วันที่ 1-11 ธันวาคม 2559"
[รายละเอียดการรับสมัคร]


รับสมัครส่งผลงานคลิปวีดีโอ ประชาสัมพันธ์คณะประมง ในหัวข้อ "ประมง 360 องศา"
[รายละเอียดการรับสมัคร] [ใบสมัคร]


สถานีวิจัยประมงสมุทรสงครามได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ แพลงก์ตอน เพื่อศึกษาค่าดรรชนีชี้วัดต่างๆ กรณีสาเหตุการตายของปลากระเบนในพื้นที่ บริเวณลำน้ำแม่กลอง เขตจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 8 สถานีเก็บน้ำ โดย 6 สถานีเก็บน้ำ ในจังหวัดสมุทรสงคราม และ 2 สถานีเก็บน้ำ ในจังหวัดราชบุรี เบื้องต้นเกิดจากการขาดออกซิเจนในน้ำ เนื่องจากปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำแม่น้ำมีปริมาณต่ำ


ประกาศคณะประมง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ส๔๙/๒๕๕๙ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

[รายละเอียดเพิ่มเติม] [เอกสารสอบราคา]


ประกาศคณะประมง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิจัยชายฝั่งอันดามัน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ส๔๗/๒๕๕๙ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิจัยชายฝั่งอันดามัน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ตามประกาศ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

[รายละเอียดเพิ่มเติม] [เอกสารสอบราคา]


ประกาศคณะประมง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารการเรียนการสอนและการแปรรูปสัตว์น้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ส.๔๘/๒๕๕๙ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารการเรียนการสอนและการแปรรูปสัตว์น้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

[รายละเอียดเพิ่มเติม] [เอกสารสอบราคา]


ประกาศคณะประมง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการและหอพัก ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ส๔๖/๒๕๕๙ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการและหอพัก ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามประกาศ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

[รายละเอียดเพิ่มเติม] [เอกสารสอบราคา]รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการ


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง พ.ศ. 2559 (แก้ไข)

รายละเอียดเพิ่มเติม


ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีกำหนดจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ได้ที่ http://annualconference.ku.ac.thผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ ชุด โดยวิธีสอบราคา
รายละเอียดเพิ่มเติม


วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 ขอเชิญนิสิตบุคลากรทุกคน ร่วมกันในงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มาร่วมใจกันพัฒนาคณะของเรา ให้ร่มรื่นน่าอยู่กัน ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ (ขอความร่วมมือสวมเสื้อสีเขียว)


สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาพิเศษเรื่อง "กุ้งเครย์ฟิช ธุรกิจสดใส? หรือมหัตภัยเงียบ ? ในวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน ส่งใบสัมครได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0-2942-7447หรือราง email : ludda_13@hotmail.com, ffisjpp@ku.ac.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

**หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.จิตราภรณ์ ฟักโสภา โทร.09-9320-7766 หรือสำนักงาน 0-2942-8936

กำหนดการเสวนาพิเศษเรื่อง
“กุ้งเครย์ฟิช ธุรกิจแสนสดใส? หรือมหันตภัยเงียบ?”
วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09.00 – 09.30 น. เริ่มรับลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น. พิธีเปิด
09.45 – 11.45 น. การเสวนาพิเศษเรื่อง “กุ้งเครย์ฟิช ธุรกิจแสนสดใส? หรือมหันตภัยเงียบ?”
ดำเนินรายการโดย ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์

ผู้ร่วมเสวนา มีดังนี้
1) ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง
2) ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์
3) ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์
4) คุณกิจจา สกลชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้กุ้งก้ามแดง Yabby House
5) คุณณัชชา วงษ์ลอย ประธานศูนย์เรียนรู้กุ้งก้ามแดง Yabby House
6) คุณธนพัต ทวีรัตน์ ผู้เพาะพันธุ์กุ้งก้ามแดง
7) คุณสุเมธ ฟูเฟื่อง ประธานสมาพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงแห่งประเทศไทย

11.45 – 12.00น.  ถำม-ตอบปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ สรุปผลและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมฟังเสวนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมฟังเสวนาพร้อมพิกัดสถานที่


ประกาศผล กิจกรรมการประกวดวาดภาพ-ระบาย สีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เยาวชนและสัตว์น้ำ” (Youth and Fish Drawing Competition)

ผลการประกวด Junior High School Category ผลการประกวดSenior High School Category ภาพบรรยากาศ


บึนทึกข้อความ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ประจำ ปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม)
[ข้อมูลเพิ่มเติม] [ใบสมัครทุน]


กิจกรรมการประกวดวาดภาพ-ระบาย สีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เยาวชนและสัตว์น้ำ” (Youth and Fish Drawing Competition)

รายละเอียดเพิ่มเติม


รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ-ระบายสี
หัวข้อ "เยาวชนและสัตว์น้ำ" (Youth and Fish Drawing Competition)
รายละเอียดเพิ่มเติมพบกันทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน ณ ลานกิจกรรมนิสิตคณะประมง เวลาประมาณ 07.00 - 10.00 น.


การสอบสัมภาษณ์ Admission (บางเขน)
รายละเอียดเพิ่มเติม


การสอบสัมภาษณ์ Admission โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาคปกติ) วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อโควตาบุตรชาวประมง ปีการศึกษา 2559 - 2560 (เพิ่มเติม)
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อโควตาบุตรชาวประมง ปีการศึกษา 2559 - 2560
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง ประจำปี 2558 
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะประมง ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 เห็นสมควรให้ปรับปรุง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง ประเภทต่างๆ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเอื้อต่อการบริหารจัดการ... 
[อ่านต่อ...]ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560

(รอบที่ 2)

นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม เอกสารแนบ หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มือถือ 084-7012089 และเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936

ทั้งนี้ นิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องเข้ารับการสอบภาษาอังกฤษ โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบจำนวน 1,000 บาท
[ใบสมัคร]


ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ Postgraduate Programme

คณะประมงได้ร่วมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Postgraduate Programme on Tropical Fisheries with International Linkage (ILP) ร่วมกับ คณะประมง จาก 6 มหาวิทยาลัยประกอบด้วย Sam Ratulangi University ประเทศอินโดนีเซีย Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น The University of the Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์ Nha Trang University ประเทศเวียดนามและ Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ประสงค์เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป คะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.25 เข้าร่วมโครงการ Postgraduate Programme on Tropical Fisheries with International Linkage (ILP) ประจำปี 2560

โดยนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ ภายในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ 095-5641105, ดร.นภาขวัญ แหวนเพชร 089-4592113
[ใบสมัคร]


ประกาศรับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม เอกสารแนบ หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มือถือ 084-7012089 และเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936

ทั้งนี้ นิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องเข้ารับการสอบภาษาอังกฤษ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบจำนวน 1,000 บาท
[รายละเอียด]


Graduate School of Global Food Resources Hokkaido University สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8936 เวลา 8.30-16.30 น.
[ข้อมูลเพิ่มเติม]

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลียนนิสิต และบุคลากรภายใต้กรอบโครงการ Mevlana Exchang Programme Protocol ประจำปีการศึกษา 2017-2018
[รายละเอียด]


Graduate School of Global Food Resources Hokkaido University สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8936 เวลา 8.30-16.30 น.
[ข้อมูลเพิ่มเติม]

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้โครงการ ASEN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปีงบประมาณ 2560
[ข้อมูลเพิ่มเติม]

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

สำหรับนิสิตนักศึกษาหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Universiti Putra Malaysia
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประชาสัมพันธ์

RTG Fellowship ทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกพัน โดยรัฐบาลไทย
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประชาสัมพันธ์

Career Development Program on "Food Safety" จาก KAGAWA UNIVERSITY
[ข้อมูลเพิ่มเติม] [รายละเอียดทั้งหมด]
บึนทึกข้อความ
ประชาสัมพันธุ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิประจำปี 2560 จาก National Ching Hsing University ไต้หวัน
[ข้อมูลเพิ่มเติม] [ใบสมัคร]
บึนทึกข้อความ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านงานวิจัยของนิสิตผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม)
[ข้อมูลเพิ่มเติม] [ใบสมัครทุน]
ประกาศคณะประมง
คณะประมงมีความประสงค์เปิดรับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Kochi University ประจำปี 2559 โดยมีกำหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ นิสิตที่มีความสนใจและประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดหรือรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง และธุรการหน้าห้องคณบดี ที่ 0-2942-8936
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศคณะประมง
เรื่อง สมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตคณะประมง ประจำปีการศึกษา 2559
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศคณะประมง
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 (วิทยาเขตบางเขน)
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศคณะประมง
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 (วิทยาเขตกำแพงแสน)
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศรับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 3 – 4 ในปีการศึกษา 2559
คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าร่วมโครงการ Okayama -Kasetsart International Practical Environmental Education Program ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 จำนวน 1 คน โดยมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 4 – 17 กันยายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถรับใบสมัครและสมัคร ได้ที่ ธุรการหน้าห้องคณบดี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2942-8936
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประชาสัมพันธ์ นิสิตระดับปริญญาโท
ด้วยโครงการ PARE เปิดรับสมัคร แลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 สัปดาห์ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ทุน ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.4pare.org/guide หมดเขตวันที่ 27 เม.ย. 2559
[ข้อมูลเพิ่มเติม]

สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ? 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย ได้จัดงาน "สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ?" ณ ห้องประชุม 201 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
[อ่านต่อ...]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ณ ห้องสัมมนา 303 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะประมงโดย ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมขึ้น ในวันที่ 11 - 13 พฤจิกายน 2558 ณ ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โดย ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) และ Assoc. Prof. Ryuta Terada จาก Faculty of Fisheries, Kogoshima University ประเทศญี่ปุ่น การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุน จากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]

ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดความยาวและประเมินน้ำหนักปลานิลแดงในกระชังในบ่อดินด้วยโทรศัพท์มือถือแอนดรอย 
[อ่านต่อ...]

ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดขนาดความยาวลูกกุ้ง 
[อ่านต่อ...]

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) 
งานวิจัยเรื่อง การใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติและเครื่องให้ อากาศอย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน โดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี เป็นหัวหน้าโครงการ (ทุนวิจัยมุ่งเป้า (SMEs) กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นำผลงานไปแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีการนำผลงานไปใช้ได้จริงที่ บางปะกงฟาร์ม ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
16-20 สิงหาคม 2558 [อ่านต่อ...]

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโลตัส 1-4 โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) เป็นประธานการแถลงข่าว ในการนี้ วช.ได้คัดเลือกผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน “การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2557 โดยมีคณะผู้วิจัยประกอบด้วย รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล ผศ.ดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ และ ดร.จุฑา มุกดาสนิท อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
20 กรกฎาคม 2558 [อ่านต่อ...]

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สาขา Fishery Economic สังกัดภาควิชาการจัดการประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขา Fishery Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


วิดีทัศน์เด่นประมงดัง

Bulletin & Research

แหล่งรวบรวมงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ประจำภาควิชาและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะประมง

Documentary

แหล่งรวบรวมสารคดี ด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากทั่วโลก

E-Book

แหล่งรวบรวมหนังสืออิเล็กโทรนิคด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประมวลภาพกิจกรรมคณะประมง

งานปีใหม่คณะประมง 2559

งานปีใหม่คณะประมง 2559

Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900