-j ::Faculty of Fisheries - Kasetsart University::
  Home  Curriculum  Faculty  Personnel   Student  Alumni News  Research & Seminar  Map
Thai   l Eng
     
Fisheries Preview

Dean Direct

Department

E-office

Activities

Download Form
สำหรับนิสิตของภาควิชา
ผลิตภัณฑ์ประมง

Bidding Fisheries
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
แยกส่วนแบบแขวน
จำนวน 4 เครื่อง
ขายลูกพันธุ์ปูม้า, กุ้งแชบ๊วย,
ปลากระพงขาว
ติดต่อ
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
คุณลิขิต 081-2946424
คุณวุฒิชัย 084-7819009
ขายลูกปลานิลแปลงเพศ
ราคาถูก 0.30 บาท/ตัว
ติดต่อ
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน
คุณณัฐพงษ์ 081-9621622


ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร Fisheries Research Bulletin ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-9428936 โทรสาร 02-9427447
 


ประกาศรับสมัคร
นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย หรือเวียดนาม ประจำปี 2558 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2558  นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมตาม เอกสารแนบ หรือสอบถามได้ที่ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มือถือ 084-7012089
หมายเหตุ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2558โปรแกรมสำหรับกิจกรรมรับน้องคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน) เหมาะสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น
1. KUFish.apk สำหรับวิทยาเขตบางเขน
2. KUFishKPS.apk สำหรับกำแพงแสน
โดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี


การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป ในหัวข้อ "ความรู้พื้นฐานสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Basic Knowledge for aquaculture) " เพื่อใช้บนมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ซึ่งโปรแกรมประกอบด้วย
1. โปรแกรมการแปลงหน่วยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (AquaUnitConversion) Download
2. โปรแกรมคำนวณปริมาณฮอร์โมน (Hormone calculation) Download
3. โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารเบื้องต้น (Feed formula) Download
4. โปรแกรมคำนวณผลการเลี้ยง (Production results) Download
5. โปรแกรมโรคปลา (Fish diseases) Download


ประกาศงานบริการการศึกษา คณะประมง

วิทยาเขตบางเขน
1. ประกาศแต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557-2558 ณ วิทยาเขตบางเขน

วิทยาเขตกำแพงแสน

2. ปฏิทินกิจกรรม คณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน
3. คู่มือนิสิตใหม่ KU 74 และเอกสารคณะประมง (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กพส.) เพิ่มเติม
4. ประกาศแต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557-2558 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน


กิจกรรมนิสิตกับการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ดาวน์โหลดคู่มือ การประกันคุณภาพสำหรับนิสิต


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง "คุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

Photos Preview
การอภิปรายพิเศษสาขาประมง เรื่อง "Smart Aquaculture Makes a Better Thailand" วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
คณะประมง มก. ได้จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์. 2558 ณ บริเวณอาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทางการประมงในงานเกษตรแฟร์ ปี 2558
1.การประกวดวาดภาพระดับอนุบาล “สัตว์น้าที่ฉันชอบ”
2.การประกวดจัดตู้ปลา ระดับประถมศึกษา
3.การประกวดปลากัด
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2558
คณะประมงได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2558 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ บริเวณอาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
คณะประมงขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ของคณะประมง ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในวันที่ 10 มกราคม 2558 ในปีการศึกษานี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 270 คน
งานครบรอบ 10 ปี สึนามิของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557
คณบดีคณะประมงได้ไปเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการทำวิจัยด้านการเพาะ
เลี้ยง และการใช้ประโยชน์จากปลิงทะเล รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านการประมง และการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยนิสิตในที่ปรึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา น.ส.จิตติมา สุวรรณมาลา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ Ocean University of
China สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2557
คณบดีคณะประมง พร้อมคณะได้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือในการจัดทำ Postgraduate International Linkage Program in Tropical Fisheries โครงการหลักสูตรความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 4 สถาบัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น, University of Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์, Sam Ratulangi University ประเทศอินโดนิเซีย ครั้งที่ 5 ณ เมือง Terengganu  ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2557
คณบดีคณะประมง พร้อมคณะได้เดินทางไปไปร่วมประชุมหารือการจัดทำ Postgraduate International Linkage Program in Tropical Fisheries โครงการหลักสูตรความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 4 สถาบัน ได้แก่ คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น, University of Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์ และ Sam Ratulangi University ประเทศอินโดนีเซีย ครั้งที่ 4 ณ Faculty of Fisheries, Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2557
คณบดีคณะประมง พร้อมคณะได้เดินทางไปไปร่วมประชุมหารือการจัดทำ Postgraduate International Linkage Program in Tropical Fisheries โครงการหลักสูตรความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 4 สถาบัน ได้แก่ คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น, University of Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์ และ Sam Ratulangi University ประเทศอินโดนีเซีย ครั้งที่ 3 ณ University of Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2557

You are visitor numberFree Site Counters since 30 November 2007

หมายเลขโทรศัพท์คณะประมง 02-9428364, 029428936 โทรสาร 02-9428364

What's New?
ข้อมูลพื้นฐานของคณะประมง
1. ด้านการศึกษา
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านบริหารจัดการ
 
สรุปสาระสำคัญการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะประมง

ครั้งที่ 5/2557
ครั้งที่ 6/2557
ครั้งที่ 7/2557
ครั้งที่ 8/2557
ครั้งที่ 9/2557
ครั้งที่ 10/2557
วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2557
ครั้งที่ 11/2557
ครั้งที่ 12/2557
โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน
คณะประมง มก.

1) โครงการแลกเปลี่ยนภาคกลาง
    ฤดูร้อน The 5 th International
    Summer School in Biosphere
    Science Graduate School of
    Biosphere Science Hiroshima
    University

2) โครงการดูงานและร่วมฝึก
    ปฏิบัติการสำรวจทาง
    สมุทรศาสตร์และการประมง
    ณ ประเทศญี่ปุ่น

3) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
    ระยะสั้น ระหว่าง ม.เกษตรฯ
    กับ Kyoto University ประจำปี
    2556/1

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุน
และส่งเสริมบุคลากร นิสิต
และการพัฒนาคณะประมง
(ฉบับที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2553


  อาจารย์ที่ปรึกษา

  ประกันคุณภาพ
Download วิธีการเขียน Course Syllabus

  ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์คณะประมง

  การบริหารหลักสูตร
อบรม มคอ.
powerpoint_ดร.นาตยา
แบบฟอร์ม มคอ.
อบรม สกอ.
ตัวอย่าง มคอ.2 คอมพิวเตอร
ประมง
แนวทางการบริหารหลักสูตร

  Public Relation News
สารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา
และภาวะการหางานทำ
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.


  Research & Seminar
โครงการประยุกต์ใช้
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีวภาพเพื่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
Coastal Development Centre

  Features
การเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น
ปลาการ์ตูนส้มขาวเพอร์คูล่า
การขยายพันธุ์เห็ดทะเล
ม้าน้ำเป็นปลาจริงหรือ
นิเวศน์ปะการังจำลอง
การเพาะเลี้ยงปูม้า
สายใบ

Job Fisheries

ประกาศรับสมัครงานพนักงานเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลาง
สังกัดฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานพนักงานเงินรายได้
ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (จังหวัดระนอง) ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลสอบคัดเลือก
พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดงานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา


     
 
© 2007 Faculty of Fisheries, Kasetsart University All Rights Reserved.