Language

 

==Faculty of Fisheries==
 
admin login
 

 

ประกาศสอบราคา,คณะประมง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง
19/05/2558 [อ่านต่อ...]

จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ,คณะประมง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ และคณะเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ในการดำเนินงานได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหมายให้นักวิจัยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติในจรรยาวิชาชีพที่เป็นไปตามหลักวิชาการและวิชาชีพวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยของประเทศไทย สู่ระดับสากล
[อ่านต่อ...]

ต้อนรับและแนะนำคณะฯ,คณะประมง
คณบดีคณะประมง พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาให้การต้อนรับและแนะนำคณะฯ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) ประเทศญี่ปุ่น รวมจำนวน 10 ราย ตามโครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิสิต ในการนี้ นักศึกษาของ TUMSAT จำนวน 4 ราย จะทำการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ณ สถานีวิจัยประมงศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2556-28 สิงหาคม 2556
[อ่านข่าวทั้งหมด....]
 
 
 

โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน คณะประมง มก. ,คณะประมง
โครงการแลกเปลี่ยนภาคกลางฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น University
วันที่ 22-27 สิงหาคม 2555 [อ่านต่อ...]
 

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ,คณะประมง
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ระหว่าง ม.เกษตรฯ กับ Kyoto University ประจำปี 2556/1
 

โครงการศึกษาดูงาน ,คณะประมง
โครงการดูงานและร่วมฝึกปฏิบัติการสำรวจทางสมุทรศาสตร์และการประมง ณ ประเทศญี่ปุ่น
6-26 ตุลาคม 2555 [อ่านต่อ...]
         
11/6/2015 ประกาศงานบริการการศึกษา คณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน
ตารางกิจกรรมนิสิตใหม่ KU75 วิทยาเขตกำแพงแสน [อ่านต่อ...]
11/6/2015 ประกาศงานบริการการศึกษา คณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Admission) คณะประมง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ภาคปกติ) วิทยาเขตก้าแพงแสน ประจ้าปีการศึกษา 2558 [อ่านต่อ...]
11/6/2015 ประกาศงานบริการการศึกษา คณะประมง วิทยาเขตบางเขน
รับสมัครทุนการศึกษานิสิตคณะประมง ประจําปีการศึกษา 2558 [อ่านต่อ...]
[อ่านข่าวนิสิตทั้งหมด....]


เพจใหม่ 2

Gallery...

 

 

© Allright reserved by  Faculty of Fisheries, Kasetsart University ,Bangkok Thailand