Language

 

==Faculty of Fisheries==
 
admin login
 

 

บรรยายพิเศษ"หลักการเตรียมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ",คณะประมง
ขอเชิญนิสิตทุกระดับชั้นและผู้ที่สนใจเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ"หลักการเตรียมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ" วิทยากรโดย ดร.ชุมพล ศรีทอง และ ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย 305 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
23 กรกฎาคม 2558

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ อ.ดร.ณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์,คณะประมง
อ.ดร.ณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิยาประมง ม.เกษตรศาสตร์ ได้เสียชีวิตขณะดำน้ำสำรวจแนวประการัง บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหมาก การสำรวจได้แบ่งโปรแกรมการสำรวจ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การสำรวจแนวประการังแบบ Scuba Diving การสำรวจสาหร่ายน้ำตื้นแบบ Snorkeling และฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อย โดย อ.ดร.ณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์ ประจำอยู่การสำรวจสาหร่ายน้ำตื้นแบบ Snorkeling
15 กรกฎาคม 2558

ประกาศสอบราคา,คณะประมง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง
19/05/2558 [อ่านต่อ...]
[อ่านข่าวทั้งหมด....]
 
 
 

โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน คณะประมง มก. ,คณะประมง
โครงการแลกเปลี่ยนภาคกลางฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น University
วันที่ 22-27 สิงหาคม 2555 [อ่านต่อ...]
 

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ,คณะประมง
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ระหว่าง ม.เกษตรฯ กับ Kyoto University ประจำปี 2556/1
 

โครงการศึกษาดูงาน ,คณะประมง
โครงการดูงานและร่วมฝึกปฏิบัติการสำรวจทางสมุทรศาสตร์และการประมง ณ ประเทศญี่ปุ่น
6-26 ตุลาคม 2555 [อ่านต่อ...]
         
1/7/2015 ประกาศงานบริการการศึกษา คณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน
ปฏิทินกิจกรรม คณะประมง [อ่านต่อ...]
11/6/2015 ประกาศงานบริการการศึกษา คณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน
ตารางกิจกรรมนิสิตใหม่ KU75 วิทยาเขตกำแพงแสน [อ่านต่อ...]
11/6/2015 ประกาศงานบริการการศึกษา คณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Admission) คณะประมง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ภาคปกติ) วิทยาเขตก้าแพงแสน ประจ้าปีการศึกษา 2558 [อ่านต่อ...]
[อ่านข่าวนิสิตทั้งหมด....]


เพจใหม่ 2

Gallery...

 

 

© Allright reserved by  Faculty of Fisheries, Kasetsart University ,Bangkok Thailand