Language

 

==Faculty of Fisheries==
 
admin login
 

 

เชิญประชุม,คณะประมง
คณะประมง ขอเรียนเชิญบุคลากรวิทยาเขตบางเขนทุกท่าน พร้อมทั้งหัวหน้าสถานีทุกสถานี เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์
27 สิงหาคม 2558

เสวนาเรื่อง ,คณะประมง
คณะประมง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการเสวนาเรื่อง "การบริหารจัดการประมงไทยภายใต้วิกฤตการณ์ปัจจุบัน" ณ ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์
18 สิงหาคม 2588 [อ่านต่อ...]

บรรยายพิเศษ"หลักการเตรียมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ",คณะประมง
ขอเชิญนิสิตทุกระดับชั้นและผู้ที่สนใจเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ"หลักการเตรียมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ" วิทยากรโดย ดร.ชุมพล ศรีทอง และ ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย 305 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
23 กรกฎาคม 2558
[อ่านข่าวทั้งหมด....]
 
 
 

โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน คณะประมง มก. ,คณะประมง
โครงการแลกเปลี่ยนภาคกลางฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น University
วันที่ 22-27 สิงหาคม 2555 [อ่านต่อ...]
 

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ,คณะประมง
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ระหว่าง ม.เกษตรฯ กับ Kyoto University ประจำปี 2556/1
 

โครงการศึกษาดูงาน ,คณะประมง
โครงการดูงานและร่วมฝึกปฏิบัติการสำรวจทางสมุทรศาสตร์และการประมง ณ ประเทศญี่ปุ่น
6-26 ตุลาคม 2555 [อ่านต่อ...]
         
8/18/2015 ประกาศงานบริการการศึกษา คณะประมง วิทยาเขตบางเขน
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558-2559 [อ่านต่อ...]
8/18/2015 รับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
คณะประมงมีความประสงค์เปิดรับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Kochi University ประจำปี 2558 โดยมีกำหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 9 - 19 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ นิสิตที่มีความสนใจและประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดหรือรับใบสมัคร และสมัคร ได้ที่ ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 สิงหาคม 2558 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง และธุรการหน้าห้องคณบดี ที่ 0-2942-8936 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 31 สิงหาคม 2558
1/7/2015 ประกาศงานบริการการศึกษา คณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน
ปฏิทินกิจกรรม คณะประมง [อ่านต่อ...]
[อ่านข่าวนิสิตทั้งหมด....]


เพจใหม่ 2

Gallery...

 

 

© Allright reserved by  Faculty of Fisheries, Kasetsart University ,Bangkok Thailand