กำกด
 ฐานข้อมูลเว็บไซต์เก่าคณะประมง ภาษาไทย    English
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้
และผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ


รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
ติดต่อคณบดี

 

   เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
   เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheries

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือบัณฑิตคณะประมง (รหัส 53 และ 54) ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาประมง)
เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพต่อไป ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันจันทร์ที่ 15 ก.พ. 59
[กรอกแบบสอบถาม]


ผลการประกวดภาพระดับอนุบาล "โลกใต้น้ำ" งานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ.2559
[อ่านต่อ...]


ผลการประกวดปลากัด งานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ.2559
[อ่านต่อ...]


ผลการประกวดจัดตู้ปลา งานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ.2559
[อ่านต่อ...]


โครงการอบรมการดำน้ำแบบ SCUBA Diving แก่บคุคลทั่วไป 
ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมการดำน้ำแบบ SCUBA Diving แก่บคุคลทั่วไป" สำหรับผู้ที่สนใจการดำน้ำอย่างถูกวิธี และได้ร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติพร้อมเสริมความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล เรียนครบหลักสูตรได้รับบัตรดำน้ำ PADI สำหรับผู้ที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือ โทรศัพท์ 0-2561-4288 โทรสาร 0-2561-4287 
9 ธันวาคม 2558 [อ่านต่อ...] [ดาวโหลดใบสมัคร]


การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ บุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2559 
คณะประมงจะรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรชาวประมงเข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับจำนวน 10 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2559 
27 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]


การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ ในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจำปีการศึกษา 2559 
คณะประมงจะรับสมัครนักเรียนที่ในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับจำนวน 5 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2559 
[อ่านต่อ...]


การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ ในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจำปีการศึกษา 2559 
คณะประมงจะรับสมัครนักเรียนที่ในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับจำนวน 5 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2559 
[อ่านต่อ...]


หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง ประจำปี 2558 
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะประมง ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 เห็นสมควรให้ปรับปรุง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง ประเภทต่างๆ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเอื้อต่อการบริหารจัดการ... 
[อ่านต่อ...]


จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 3rd East Asian Fish Technologist Association (EAFTA) Conference ในหัวข้อเรื่อง “Aquatic Food Innovation for Well-being” 
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับโอกาสในการจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 3rd East Asian Fish Technologist Association (EAFTA) Conference ในหัวข้อเรื่อง “Aquatic Food Innovation for Well-being” ในระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเจ้าพระยาพาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านเทคโนโลยีด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก สร้างองค์ความรู้ ความร่วมมืองานวิจัยในด้านต่าง ๆ ร่วมทั้งการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและการทำวิจัยร่วมกัน 
5 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]


ประกาศรับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมตาม เอกสารแนบ หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มือถือ 084-7012089 และเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936
[อ่านต่อ...]


ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมง (โควตาบุตรชาวประมง) 
การสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อบุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2559 
[อ่านต่อ...]
ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมง (โควตา ศอ.บต.) 
การสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559 
[อ่านต่อ...]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี การศึกษา 2558 
1/04/2558 [อ่านต่อ...]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อบุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2558 
16/03/2558 [อ่านต่อ...]

สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ? 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย ได้จัดงาน "สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ?" ณ ห้องประชุม 201 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
[อ่านต่อ...]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ณ ห้องสัมมนา 303 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะประมงโดย ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมขึ้น ในวันที่ 11 - 13 พฤจิกายน 2558 ณ ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โดย ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) และ Assoc. Prof. Ryuta Terada จาก Faculty of Fisheries, Kogoshima University ประเทศญี่ปุ่น การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุน จากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) 
งานวิจัยเรื่อง การใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติและเครื่องให้ อากาศอย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน โดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี เป็นหัวหน้าโครงการ (ทุนวิจัยมุ่งเป้า (SMEs) กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นำผลงานไปแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีการนำผลงานไปใช้ได้จริงที่ บางปะกงฟาร์ม ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
16-20 สิงหาคม 2558 [อ่านต่อ...]

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโลตัส 1-4 โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) เป็นประธานการแถลงข่าว ในการนี้ วช.ได้คัดเลือกผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน “การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2557 โดยมีคณะผู้วิจัยประกอบด้วย รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล ผศ.ดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ และ ดร.จุฑา มุกดาสนิท อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
20 กรกฎาคม 2558 [อ่านต่อ...]

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน(จังหวัดระนอง) ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง จำนวน 9 อัตรา
[อ่านต่อ...] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
ด้วยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (จังหวัดระนอง) ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดต่อไปนี้
[อ่านต่อ...] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Molecular Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง 
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Molecular Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง ดังนี้ นางสาวสาธิตา ตปนียากร ให้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมารายงานตัว ณ สำนักงานเลขานุการ คณะประมงเพื่อยืนยันสิทธิ์ และกำหนดวันดำเนินการทดสอบทางด้านจิตวิทยา ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
[อ่านต่อ...]
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย 
คณะประมง เปิดรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (จ้างเหมา) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,532 บาท/เดือน สัมครได้ที่ : สำนักงานเลขานุการ คณะประมง โทร. 02-942-8364 (คุณเกียรติพงศ์) 
9 ธันวาคม 2558
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Aquatic Animal Health 
ประกาศคณะประมง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Aquatic Animal Health สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขยายเวลารับสมัครบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
4 ธันวาคม 2558 [อ่านต่อ...]
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Aquaculture Engineering 
ประกาศคณะประมง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Aquaculture Engineering สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขยายเวลารับสมัครบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
4 ธันวาคม 2558 [อ่านต่อ...]
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขานิเวศวิทยาทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ประกาศคณะประมง เรื่อง ขายายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขานิเวศวิทยาทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 
1 ธันวาคม 2558 [อ่านต่อ...]
ประกาศคณะประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Molecular Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง 
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Molecular Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง “นางสาวสาธิตา ตปนียากร สอบสาธิตการสอนวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ห้องประชุม 307 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 
1 ธันวาคม 2558 [อ่านต่อ...]

วิดีทัศน์เด่นประมงดัง

Bulletin & Research

แหล่งรวบรวมงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ประจำภาควิชาและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะประมง

Documentary

แหล่งรวบรวมสารคดี ด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากทั่วโลก

E-Book

แหล่งรวบรวมหนังสืออิเล็กโทรนิคด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ห้องนิทัศการภาพ

Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900