Language

 

==Faculty of Fisheries==
 
admin login
 

 

ประกาศสอบราคา,คณะประมง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง
19/05/2558 [อ่านต่อ...]

จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ,คณะประมง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ และคณะเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ในการดำเนินงานได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหมายให้นักวิจัยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติในจรรยาวิชาชีพที่เป็นไปตามหลักวิชาการและวิชาชีพวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยของประเทศไทย สู่ระดับสากล
[อ่านต่อ...]

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,คณะประมง
เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง (ฉบับที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2553
[อ่านต่อ...]
[อ่านข่าวทั้งหมด....]
 
 
 

โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน คณะประมง มก. ,คณะประมง
โครงการแลกเปลี่ยนภาคกลางฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น University
วันที่ 22-27 สิงหาคม 2555 [อ่านต่อ...]
 

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ,คณะประมง
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ระหว่าง ม.เกษตรฯ กับ Kyoto University ประจำปี 2556/1
 

โครงการศึกษาดูงาน ,คณะประมง
โครงการดูงานและร่วมฝึกปฏิบัติการสำรวจทางสมุทรศาสตร์และการประมง ณ ประเทศญี่ปุ่น
6-26 ตุลาคม 2555 [อ่านต่อ...]
         
5/25/2015 ประกาศงานบริการการศึกษา คณะประมง วิทยาเขตบางเขน
ตารางกิจกรรมนิสิตใหม่ KU 75 วิทยาเขตบางเขน [อ่านต่อ...]
5/22/2015 ประกาศงานบริการการศึกษา คณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน
ประกาศแต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557-2558 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน [อ่านต่อ...]
5/21/2015 ประกาศงานบริการการศึกษา คณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน
ปฏิทินกิจกรรม คณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน [อ่านต่อ...]
[อ่านข่าวนิสิตทั้งหมด....]


เพจใหม่ 2

Gallery...

 

 

© Allright reserved by  Faculty of Fisheries, Kasetsart University ,Bangkok Thailand