-j ::Faculty of Fisheries - Kasetsart University::
  Home  Curriculum  Faculty  Personnel   Student  Alumni News  Research & Seminar  Map
Thai   l Eng
     
Fisheries Preview

Dean Direct

Department

E-office

Activities

Download Form
สำหรับนิสิตของภาควิชา
ผลิตภัณฑ์ประมง

Bidding Fisheries
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
แยกส่วนแบบแขวน
จำนวน 4 เครื่อง
ขายลูกพันธุ์ปูม้า, กุ้งแชบ๊วย,
ปลากระพงขาว
ติดต่อ
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
คุณลิขิต 081-2946424
คุณวุฒิชัย 084-7819009
ขายลูกปลานิลแปลงเพศ
ราคาถูก 0.30 บาท/ตัว
ติดต่อ
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน
คุณณัฐพงษ์ 081-9621622


ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร Fisheries Research Bulletin ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-9428936 โทรสาร 02-9427447
 

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ จากอาจารย์  Cukurova University ประเทศตุรกี
ในหัวข้อ
1) Marine Hatchery Status in Europe: What is the next levels for Marine Aquaculture?
by  Prof.Dr. Tufan Eroldogan
2) The State of Aquaculture in Turkey: Present Situation and Perspectives  
by  Prof.Dr. Metin Kumlu
3) Fish Disease and Health Management 
by  Prof.Dr. Ibrahim Cengizler
วันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมงขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาวัคซีน
สาหรับการเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย"

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร


หมายเหตุ: แผนที่ห้องบรรยาย


คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนโครงการแลกเปลี่ยน
ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปีการศึกษา 2014 (เพิ่มเติม)

Download ใบสมัคร


ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) 2015 จาก AC 21 Secretatriar, Nagoya University, Japan ผู้ที่สนใจสมัครส่งเอกสารประกอบการรับสมัครที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2557 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ac21.org/english/activities/specialโปรแกรมสำหรับกิจกรรมรับน้องคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน) เหมาะสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น
1. KUFish.apk สำหรับวิทยาเขตบางเขน
2. KUFishKPS.apk สำหรับกำแพงแสน
โดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี


การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป ในหัวข้อ "ความรู้พื้นฐานสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Basic Knowledge for aquaculture) " เพื่อใช้บนมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ซึ่งโปรแกรมประกอบด้วย
1. โปรแกรมการแปลงหน่วยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (AquaUnitConversion) Download
2. โปรแกรมคำนวณปริมาณฮอร์โมน (Hormone calculation) Download
3. โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารเบื้องต้น (Feed formula) Download
4. โปรแกรมคำนวณผลการเลี้ยง (Production results) Download
5. โปรแกรมโรคปลา (Fish diseases) Download


ประกาศงานบริการการศึกษา คณะประมง


วิทยาเขตบางเขน
1. ประกาศแต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557-2558 ณ วิทยาเขตบางเขน

วิทยาเขตกำแพงแสน

2. ปฏิทินกิจกรรม คณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน
3. คู่มือนิสิตใหม่ KU 74 และเอกสารคณะประมง (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กพส.) เพิ่มเติม
4. ประกาศแต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557-2558 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน


กิจกรรมนิสิตกับการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ดาวน์โหลดคู่มือ การประกันคุณภาพสำหรับนิสิต


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง "คุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

Photos Preview
คณะประมงขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ของคณะประมง ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในวันที่ 10 มกราคม 2558 ในปีการศึกษานี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 270 คน
งานครบรอบ 10 ปี สึนามิของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557
คณบดีคณะประมงได้ไปเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการทำวิจัยด้านการเพาะ
เลี้ยง และการใช้ประโยชน์จากปลิงทะเล รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านการประมง และการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยนิสิตในที่ปรึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา น.ส.จิตติมา สุวรรณมาลา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ Ocean University of
China สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2557
คณบดีคณะประมง พร้อมคณะได้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือในการจัดทำ Postgraduate International Linkage Program in Tropical Fisheries โครงการหลักสูตรความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 4 สถาบัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น, University of Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์, Sam Ratulangi University ประเทศอินโดนิเซีย ครั้งที่ 5 ณ เมือง Terengganu  ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2557
คณบดีคณะประมง พร้อมคณะได้เดินทางไปไปร่วมประชุมหารือการจัดทำ Postgraduate International Linkage Program in Tropical Fisheries โครงการหลักสูตรความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 4 สถาบัน ได้แก่ คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น, University of Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์ และ Sam Ratulangi University ประเทศอินโดนีเซีย ครั้งที่ 4 ณ Faculty of Fisheries, Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2557
คณบดีคณะประมง พร้อมคณะได้เดินทางไปไปร่วมประชุมหารือการจัดทำ Postgraduate International Linkage Program in Tropical Fisheries โครงการหลักสูตรความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 4 สถาบัน ได้แก่ คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น, University of Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์ และ Sam Ratulangi University ประเทศอินโดนีเซีย ครั้งที่ 3 ณ University of Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2557
ภาพกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทางการประมง ในงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2557
Dr.Kohzo Taniguchi คณบดีGraduate School of Biosphere Science มหาวิทยาลัย Hiroshima University พร้อมคณะ ได้มาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนิสิตและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการ AIMS-SU กับทางคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง ได้จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณอาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
คณะประมง นำโดยคณบดีคณประมง คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และญาติมิตรสหายที่ล่วงลับ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
คณะประมงได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Sariputra Indonesia Tomahon University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการประมง และเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 ณ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะประมง พร้อมคณะ ได้เข้าประชุมความคืบหน้าของการจัดทำโครงการระดับปริญญาโท ด้านการประมง (Postgraduate International Linkage Program in Tropical Fisheries) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ 4 มหาวิทยาลัย 4 ประเทศ ได้แก่ 1) Faculty of Fisheries, Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น 2) Collage of Fisheries and Ocean Science, University of Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์ 3) Faculty of Fisheries and Marine Science, Sam Ratulangi University ประเทศอินโดนีเซีย และ 4) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยการประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ Sam Ratulangi University เมือง Manado ประเทศอินโดนีเชีย ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2556
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Food Science and Engineering, Ocean University of China ประเทศจีน ทางด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร งานวิจัย และการจัดทำข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมนานาชาติ "International Fisheries Symposium 2013" โดยมีผู้มาเข้าร่วมประชุม จำนวน 352 คน จาก 17 ประเทศ โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

You are visitor numberFree Site Counters since 30 November 2007

หมายเลขโทรศัพท์คณะประมง 02-9428364, 029428936 โทรสาร 02-9428364

What's New?
สรุปสาระสำคัญการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะประมง

ครั้งที่ 5/2557
ครั้งที่ 6/2557
ครั้งที่ 7/2557
ครั้งที่ 8/2557
ครั้งที่ 9/2557
โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน
คณะประมง มก.

1) โครงการแลกเปลี่ยนภาคกลาง
    ฤดูร้อน The 5 th International
    Summer School in Biosphere
    Science Graduate School of
    Biosphere Science Hiroshima
    University

2) โครงการดูงานและร่วมฝึก
    ปฏิบัติการสำรวจทาง
    สมุทรศาสตร์และการประมง
    ณ ประเทศญี่ปุ่น

3) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
    ระยะสั้น ระหว่าง ม.เกษตรฯ
    กับ Kyoto University ประจำปี
    2556/1

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุน
และส่งเสริมบุคลากร นิสิต
และการพัฒนาคณะประมง
(ฉบับที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2553


  อาจารย์ที่ปรึกษา

  ประกันคุณภาพ
Download วิธีการเขียน Course Syllabus

  ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์คณะประมง

  การบริหารหลักสูตร
อบรม มคอ.
powerpoint_ดร.นาตยา
แบบฟอร์ม มคอ.
อบรม สกอ.
ตัวอย่าง มคอ.2 คอมพิวเตอร
ประมง
แนวทางการบริหารหลักสูตร

  Public Relation News
สารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา
และภาวะการหางานทำ
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.


  Research & Seminar
โครงการประยุกต์ใช้
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีวภาพเพื่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
Coastal Development Centre

  Features
การเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น
ปลาการ์ตูนส้มขาวเพอร์คูล่า
การขยายพันธุ์เห็ดทะเล
ม้าน้ำเป็นปลาจริงหรือ
นิเวศน์ปะการังจำลอง
การเพาะเลี้ยงปูม้า
สายใบ

Job Fisheries
ประกาศผลการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการประมง
สังกัดฝ่านสนับสนุนวิชาการ
คณะประมง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร
พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดงานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกบุคคล
เป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
สังกัดศูนย์เครื่องมือกลาง
ฝ่านสนับสนุนวิชาการ
คณะประมง จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
สังกัดฝ่านสนับสนุนวิชาการ
คณะประมง จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณ
ตำแหน่งอาจารย์คณะประมง จำนวน 5 อัตรา ใน 6 สาขา
ประกาศผลการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณ
ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ
สังกัดสำนักงานเลขานุการ
คณะประมง จำนวน 1 อัตรา
ประกาศขยายเวลารับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนายช่างกลเรือ
ระดับปฏิบัติการ
สังกัดฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
คณะประมง จำนวน 1 อัตรา

     
 
© 2007 Faculty of Fisheries, Kasetsart University All Rights Reserved.