ภาษาไทย    English
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้
และผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ


รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
ติดต่อคณบดี

 

   เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
   เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheriesคณะประมง ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรคณะประมงทุกท่าน ร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์ ประจำส่วนงาน คณะประมง ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. ณ สำนักงานเลขานุการคณะประมง ชั้น 1 อาคารบุญอินทรัมพรรย์

 

คณะประมง ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ วันคณาจารย์คณะประมงพบผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนสิตคณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
รายละเอียดเพิ่มเติม


คณะประมง ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ วันคณาจารย์คณะประมงพบผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนสิตคณะประมง (วิทยาเขตกำแพงแสน)
รายละเอียดเพิ่มเติม


คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพ-ระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ "เยาวชนและสัตว์น้ำ"
รายละเอียดเพิ่มเติม


การสอบสัมภาษณ์ Admission (บางเขน)
รายละเอียดเพิ่มเติม


การสอบสัมภาษณ์ Admission โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาคปกติ) วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกาศแจ้งเพื่อทราบและดำเนินการ
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยวิธีรับตรง ให้มารับเอกสารมอบตัว ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มก. บางเขน ตั้งแต่ 09.00 - 11.00 น.

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 13
ใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้อง FI303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


new

[ใบสมัครส่วนที่ 1] [ใบสมัครส่วนที่ 2]


ประชาสัมพันธ์ทุนเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นของ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางปาลิตา สุรชินวัฒน์ โนเบิ้ล ฝ่ายการศึกษานานาชาติ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-5620985 หรือ สายใน 618302
[รายละเอียดเพิ่มเติม] [ใบสมัคร]


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อโควตาบุตรชาวประมง ปีการศึกษา 2559 - 2560 (เพิ่มเติม)
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อโควตาบุตรชาวประมง ปีการศึกษา 2559 - 2560
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

 


หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง ประจำปี 2558 
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะประมง ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 เห็นสมควรให้ปรับปรุง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง ประเภทต่างๆ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเอื้อต่อการบริหารจัดการ... 
[อ่านต่อ...]ประกาศรับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 3 – 4 ในปีการศึกษา 2559
คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าร่วมโครงการ Okayama -Kasetsart International Practical Environmental Education Program ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 จำนวน 1 คน โดยมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 4 – 17 กันยายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถรับใบสมัครและสมัคร ได้ที่ ธุรการหน้าห้องคณบดี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2942-8936
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประชาสัมพันธ์ นิสิตระดับปริญญาโท
ด้วยโครงการ PARE เปิดรับสมัคร แลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 สัปดาห์ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ทุน ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.4pare.org/guide หมดเขตวันที่ 27 เม.ย. 2559
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ในปีการศึกษา 2559
สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จำนวน 2 คน โดยมีค่าใช้จ่าย คนละประมาณ 42,000 บาท นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ เจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โทรศัพท์ 0-2942-8936 หรือสอบถามได้ที่ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559
[แบบฟอร์มใบสมัคร]
ประกาศรับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 (ในปีการศึกษา 2559) ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) จำนวน 1 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่ เจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทรศัพท์ 0-2942-8936 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มือถือ 084-7012089
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
[อ่านต่อ...]
ประกาศรับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ในปีการศึกษา 2559 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) ปีงบประมาณ 2559
เพื่อไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย หรือฟลิปปินส์ จำนวน 6 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2559 หรือดูรายละเอียด เพิ่มเติมตาม เอกสารแนบ หรือสอบถามได้ที่ น.ส.มณฑิรา พรับจีน คณะเกษตร โทรศัพท์ 0-2942-7146 หรือเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี คณะประมง ชั้น 3 โทรศัพท์ 0-2942-8936 
[อ่านต่อ...]

ประกาศรับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมตาม เอกสารแนบ หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มือถือ 084-7012089 และเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936
[อ่านต่อ...]


ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมง (โควตาบุตรชาวประมง) 
การสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อบุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2559 
[อ่านต่อ...]
ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมง (โควตา ศอ.บต.) 
การสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559 
[อ่านต่อ...]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี การศึกษา 2558 
1/04/2558 [อ่านต่อ...]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อบุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2558 
16/03/2558 [อ่านต่อ...]

สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ? 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย ได้จัดงาน "สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ?" ณ ห้องประชุม 201 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
[อ่านต่อ...]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ณ ห้องสัมมนา 303 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะประมงโดย ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมขึ้น ในวันที่ 11 - 13 พฤจิกายน 2558 ณ ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โดย ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) และ Assoc. Prof. Ryuta Terada จาก Faculty of Fisheries, Kogoshima University ประเทศญี่ปุ่น การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุน จากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]

ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดความยาวและประเมินน้ำหนักปลานิลแดงในกระชังในบ่อดินด้วยโทรศัพท์มือถือแอนดรอย 
[อ่านต่อ...]

ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดขนาดความยาวลูกกุ้ง 
[อ่านต่อ...]

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) 
งานวิจัยเรื่อง การใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติและเครื่องให้ อากาศอย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน โดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี เป็นหัวหน้าโครงการ (ทุนวิจัยมุ่งเป้า (SMEs) กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นำผลงานไปแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีการนำผลงานไปใช้ได้จริงที่ บางปะกงฟาร์ม ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
16-20 สิงหาคม 2558 [อ่านต่อ...]

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโลตัส 1-4 โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) เป็นประธานการแถลงข่าว ในการนี้ วช.ได้คัดเลือกผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน “การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2557 โดยมีคณะผู้วิจัยประกอบด้วย รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล ผศ.ดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ และ ดร.จุฑา มุกดาสนิท อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
20 กรกฎาคม 2558 [อ่านต่อ...]

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา เทคโนโลยีทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Aquacultre Engineering
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Aquatic Heath
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา สมุทรศาสตร์เคมี
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามประกาศคณะประมง ลงวันที่ 11 เมษายน 2559
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (จังหวัดระนอง) ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง จำนวน 1 อัตรา
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขา Aquaculture Engineering สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขา Aquatic Animal Health สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขา เทคโนโลยีทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขา นิเวศวิทยา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขา สมุทรศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


วิดีทัศน์เด่นประมงดัง

Bulletin & Research

แหล่งรวบรวมงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ประจำภาควิชาและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะประมง

Documentary

แหล่งรวบรวมสารคดี ด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากทั่วโลก

E-Book

แหล่งรวบรวมหนังสืออิเล็กโทรนิคด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประมวลภาพกิจกรรมคณะประมง

งานปีใหม่คณะประมง 2559

งานปีใหม่คณะประมง 2559

Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900