Home  Curriculum  Faculty  Personnel   Student  Alumni News  Research & Seminar  Map
Thai   l Eng
     
Fisheries Preview

Dean Direct

Department

E-office

Activities

Download Form
สำหรับนิสิตของภาควิชา
ผลิตภัณฑ์ประมง

Bidding Fisheries
ขายลูกพันธุ์ปูม้า, กุ้งแชบ๊วย,
ปลากระพงขาว
ติดต่อ
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
คุณลิขิต 081-2946424
คุณวุฒิชัย 084-7819009
ขายลูกปลานิลแปลงเพศ
ราคาถูก 0.30 บาท/ตัว
ติดต่อ
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน
คุณณัฐพงษ์ 081-9621622


ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร Fisheries Research Bulletin ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-9428936 โทรสาร 02-9427447
 

มหาวิทยาลัย Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น มีการจัด Summer School ภายใต้โครงการGraduate Program for Fostering Frontiers of Practical Solutions in a Population-Activities-Resources-Environments Chain (PARE Program)
โดยจะมีทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับนิสิตคณะประมงจำนวน 2 ทุน และมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ระหว่าง วันที่ 26 สิงหาคม – 11 กันยายน 2557 ที่ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
หมายเหตุ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์  สายใน 4092-3 ต่อ 24 และผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
รายละเอียดโครงการ Click...+++
1) Application Guideline 2014 (version 1)
2) Example of Study Plan
3) How to Calculate GPA
4) Application Forms


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 8 th Thailand - Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting ในระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2557 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยส่งบทคัดย่อ ได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล  คล้ายประดิษฐ์  e-mail : ffiswak@ku.ac.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 และ ส่งเรื่องเต็มภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557กิจกรรมนิสิตกับการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ดาวน์โหลดคู่มือ การประกันคุณภาพสำหรับนิสิต


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง "คุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

Photos Preview
ภาพกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทางการประมง ในงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2557
Dr.Kohzo Taniguchi คณบดีGraduate School of Biosphere Science มหาวิทยาลัย Hiroshima University พร้อมคณะ ได้มาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนิสิตและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการ AIMS-SU กับทางคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง ได้จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณอาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
คณะประมง นำโดยคณบดีคณประมง คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และญาติมิตรสหายที่ล่วงลับ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
คณะประมงได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Sariputra Indonesia Tomahon University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการประมง และเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 ณ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะประมง พร้อมคณะ ได้เข้าประชุมความคืบหน้าของการจัดทำโครงการระดับปริญญาโท ด้านการประมง (Postgraduate International Linkage Program in Tropical Fisheries) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ 4 มหาวิทยาลัย 4 ประเทศ ได้แก่ 1) Faculty of Fisheries, Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น 2) Collage of Fisheries and Ocean Science, University of Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์ 3) Faculty of Fisheries and Marine Science, Sam Ratulangi University ประเทศอินโดนีเซีย และ 4) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยการประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ Sam Ratulangi University เมือง Manado ประเทศอินโดนีเชีย ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2556
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Food Science and Engineering, Ocean University of China ประเทศจีน ทางด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร งานวิจัย และการจัดทำข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมนานาชาติ "International Fisheries Symposium 2013" โดยมีผู้มาเข้าร่วมประชุม จำนวน 352 คน จาก 17 ประเทศ โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

You are visitor numberFree Site Counters since 30 November 2007

หมายเลขโทรศัพท์คณะประมง 02-9428364, 029428936 โทรสาร 02-9428364

What's New?
โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน
คณะประมง มก.

1) โครงการแลกเปลี่ยนภาคกลาง
    ฤดูร้อน The 5 th International
    Summer School in Biosphere
    Science Graduate School of
    Biosphere Science Hiroshima
    University

2) โครงการดูงานและร่วมฝึก
    ปฏิบัติการสำรวจทาง
    สมุทรศาสตร์และการประมง
    ณ ประเทศญี่ปุ่น

3) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
    ระยะสั้น ระหว่าง ม.เกษตรฯ
    กับ Kyoto University ประจำปี
    2556/1

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุน
และส่งเสริมบุคลากร นิสิต
และการพัฒนาคณะประมง
(ฉบับที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2553


  อาจารย์ที่ปรึกษา

  ประกันคุณภาพ
Download วิธีการเขียน Course Syllabus

  ครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์คณะประมง

  การบริหารหลักสูตร
อบรม มคอ.
powerpoint_ดร.นาตยา
แบบฟอร์ม มคอ.
อบรม สกอ.
ตัวอย่าง มคอ.2 คอมพิวเตอร
ประมง
แนวทางการบริหารหลักสูตร

  Public Relation News
สารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา
และภาวะการหางานทำ
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.


  Research & Seminar
โครงการประยุกต์ใช้
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีวภาพเพื่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
Coastal Development Centre

  Features
การเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น
ปลาการ์ตูนส้มขาวเพอร์คูล่า
การขยายพันธุ์เห็ดทะเล
ม้าน้ำเป็นปลาจริงหรือ
นิเวศน์ปะการังจำลอง
การเพาะเลี้ยงปูม้า
สายใบ

Job Fisheries
ประกาศรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาประมง สังกัดฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัดสถานีวิจัยประมง
สมุทรสงคราม
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดสำนักงานเลขานุการ
จำนวน 1 อัตรา


     
 
© 2007 Faculty of Fisheries, Kasetsart University All Rights Reserved.