สถานีวิจัยประมงศรีราชาดำเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนุน การเรียน การสอน และการทำวิจัยในทางด้าน – ชีววิทยาทางทะเล และนิเวศวิทยาทางทะเล – สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล – การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ – พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงและชีวผลิตภัณฑ์ – การดำเนินการโครงการพัฒนาทางวิชาการ
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบุคลากรด้านการบริหารและวิชาการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสได้ศึกษาต่อ ดูงาน ประชุม อบรบ เชิงปฏิบัติการสัมมนาด้านการ บริหารประกันคุณภาพและประชุมวิชาการ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องรวบรวมเอกสาร และหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตามที่คณะและมหมาวิทยาลัยฯ กำหนด
สถานีวิจัยประมงศรีราชา เลขที่ 101/12 ม. 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 0-3831-1379 , Fax 0-3831-2229 ต่อ 101-2 E-Mail : perna45@hotmail.com , ffisagia@ku.ac.th