นายอลงกต อินทรชาติ (หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา)
นายอศิรวัฒน์ ปรีชา (นักวิชาการประมงประจำเรือ) น.ส. พลอยณิศา ชูไกรพินิจ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ) นายนิติพัฒน์ พลอยประดับ (นักวิชาการประมง ชำนาญการพิเศษ)
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์ (นักวิชาการประมง) น.ส.กนกวรรณ ขาวด่อน (นักวิชาการประมง) นายสาโรจน์ เริ่มดำริห์ (นักวิชาการประมง)
นายเสวก ชาวแพรกน้อย (นายเรือ) นายรัฐวิทย์ สุ่มประเสริฐ์ (นายช่างกลเรือ) นายสมเดช ชูอำไพ (ช่างไม้) นายสมบูรณ์ เชื้อชาวนา (พนักงานผลิตทดลอง)
นายทรัพย์ ศรีไพโรจน์ (พนักงานผลิตทดลอง) นายพรหมพิเชษฐ์ ศรีนวล (พนักงานผลิตทดลอง) นายชัตชวาลย์ ปานยิ่ม (นายท้ายเรือกลชายทะเล) นายสมชาย สกาวจิต (ผู้ช่วยพนักงาน ผลิตทดลอง)
นายเกรียงศักดิ์ สรสิริ (พนักงานขับรถยนต์) น.ส. สมทรง ประชุมพันธ์ (พนักงานห้องปฏิบัติการ) นายสาธิต จำติ๊บ (นายท้ายเรือกลชาย ทะเล) นายอนันต์ เพ็ญพิทักษ์ (นายท้ายเรือกลชายทะเล) นายเอกลักษณ์ ลูกจันทร์ (พนักงานห้องปฏิบัติการ)
สถานีวิจัยประมงศรีราชา เลขที่ 101/12 ม. 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 0-3831-1379 , Fax 0-3831-2229 ต่อ 101-2 E-Mail : perna45@hotmail.com , ffisagia@ku.ac.th