เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.30น.
เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheries

Kasetsart University Fisheries Research Bulletin


Kasetsart University Fisheries Research Bulletin is a peer-reviewed journal of Faculty of Fisheries, Kasetsart University which publishes original research articles, short communication or invited reviews article on Fisheries Science and related topics. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin is issued three times per year (January - April, May - August, September - December). Articles from researchers worldwide are welcomed.
Contributions

Kasetsart University Fisheries Research Bulletin publishes articles on problems and issues in fisheries science and related topics. Acceptable topics include ecosystem and population dynamics, resource assessment, fishing gear technology, fish processing, socioeconomics, farming systems, breeding, nutrition, fish health, pollution and aquatic resources management. Articles may be research papers, short communications or invited reviews

                                                      

          39 (3) : September - December 2015
1)  Temporal Variation of Microzooplankton Community in Prasae Estuary, The Gulf of Thailand 
Pailin Jitchum and Teerapong Duangdee 
 
2)  Correlation of Spawning Season and Maturational Parameters, Expression Levels of Vitellogenin Genes in Notopterus notopterus and Anematichthys armatus in Kwan Phayao, Thailand 
Dutrudi Panprommin , Santiwat Pithakpol, Siriluck Valunpion and Kanyanat Soontomprasit 
 
3)  Effect of Salinity on Previtellogenic Development of Female Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) 
Ekachai Duangjai, Wanvipa Suthikrai , Narongsak Puanglarp, Prapansak Srisapoome I, Panida Unagul and Orapom Meunpo11 
 
4)  Pilot Survey of Corallimorpharian (Cnidaria) Diversity in the Gulf of Thailand 
Bancha Nilkerd, Akarapong Swatdipong, Jintana Salaenoi1 and Suriyan Tunki.ijanukij 
 
5)  Water Quality and Growth Performance of Hybrid Catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) Comparisons in Two Type of Water Recirculating System and a Water Exchange System 
Chumpol Srithong, Yont Musig, Nonthavit Areechon and Wara Taparhudee 
 
          39 (2) : May-August 2015
1)  Effect ofDietary Polyphenol-Rich Feed Additive from Grape Pomace on Growth, Survival and Tolerance to Vibrio Infection in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) 
Hataitip Niyamosatha, Niti Chuchird and Tirawat Rairat* 
 
2)   Guidelines for Blue Swimming Crab (Portunuspelagicus Linnaeus, 1758) Stock Enhancement of a Fishery Community in Trang Province, Andaman Sea Coast of Thailand 
Rattanapom Anantasuk* and Thongchai Nitiratsuwan 
 
3)  The Effects of Climate Variation on Fisheries and Coastal Aquaculture 
Urairathr Nedtharnn 
 
4)  The Role of Genetics in Managing Declining Fisheries Resources 
Eric Hallerman 
 
         39 (1) : January-April 2015
1)  Breeding Performance and Embryonic Development of Bithynia siamensis goniomphalos, the First Intermediate Host of Opisthorchis viverrini 
Thanathip Lamkom and Dechnarong Phosri 
 
2)  Comparative Assessment of Plasma Cortisol and Heat Shock Protein 70 Expression as Indicators of Temperature Stress in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) 
Phongchate Pichitkul, Yont Musig, Prapansak Srisapoome, Wara Taparhudee, Suriyan Tunkijjanukij, Prathak Tabthipwon and Nontawith Areechon 
 
3)  Costs and Returns of Salted Fish Production: A Case Study in Pakphayun District, Phatthalung Province, Thailand 
Pattanaporn Anantasuk and Suppakit Nuankim 
 
4)  Effects of Hydrochloric Acid Pretreatment on Ethanol Yield of the Agarophyte, Gracilaria tenuistipitata 
Nattawarit Nunraksa, Jantana Praiboon, Pongsatorn Puangsombat and Anong Chrapart 
 
5)  Properties and Accumulation Rate of Sediments in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Ponds and Ponds with Cages Containing Red Hybrid Tilapia (Oreochromis niloticus x mossambicus) 
Idsariya Wudtisin, Yuthapol Saeiam and Sitthi Kulabthong 
 
[See all ....]

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900