Home  Curriculum  Faculty  Personel  Student  Alumni  News  Research & Seminar 

สถานีวิจัยประมงศรีราชา (Sriracha Fisheries Research Station)          ในปี พ.ศ. 2503 ศาสตราจารย์หลวงอินทรีย์ จันทรสถิตย์ เป็นอธิการบดี ได้จัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างในราคา 330,000 บาท จากพันโท มนตรีวงค์ บุญนาค ซึ่งมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา ตั้งอยู่ระหว่างกิโลเมตร ที่ 116-117 ตรงข้ามค่ายลูกเสือวชิราวุธ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และมีถนนแยกเข้าจากถนนสุขุมวิท ประมาณ 100 เมตร และมีประวัติการเปลี่ยนแปลงโดยย่อ ดังนี้

 

          พ.ศ. 2503-2508      สถานีปฏิบัติการชีววิทยาประมง คณะประมง
          พ.ศ. 2508-2515      สถานีฝึกนิสิตประมงศรีราชา สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
          พ.ศ. 2515-2523      สถานีฝึกนิสิตประมงศรีราชา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
          พ.ศ. 2523-2544      สถานีวิจัยประมงศรีราชา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
          พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน    สถานีวิจัยประมงศรีราชา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง          101/12 หมู่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210 หมายเลขโทรศัพท ์  038 - 311379,
038 - 312229 ต่อ 101,102 โทรสาร 038 - 311379 ต่อ 101 e-mail address rdisfrs@ku.ac.thโครงสร้างการบริหารงานของสถานีวิจัยประมงศรีราชา ประกอบด้วย
1) งานบริหารและธุรการ 4) งานแปลงวิจัยในทะเล
2) งานอาคารและสถานที่ 5) งานบริการและถ่ายทอดงานวิจัย
3) งานวิจัยและพัฒนา 6) เรือสำรวจวิจัย "เกษตรศาสตร์ 1"หัวหน้าหน่วยงาน นายสุริยัน ธัญกิจจานุกิจวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

          สถานีวิจัยประมงศรีราชาทำการทดลองวิจัยทางด้านสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเป็นสถานที่ ฝึกงาน วิจัย ฝึกอบรม ของนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชน

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

 

          1. เพื่อทำการวิจัยในด้านสมุทรศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางทะเล และนิเวศวิทยาทางทะเล
          2. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนงานทำการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้ง
               สนับสนุนการฝึกงานภาคสนามของนิสิต นักศึกษาทางด้านประมงและสาขาที่เกี่ยวข้อง
          3. เพื่อให้บริการแก่ชุมชนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
               กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจ

ภารกิจหลัก

          1. สนับสนุนการศึกษาและวิจัยทางด้านสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
          2. สนับสนุนการศึกษาและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการทำประมงทะเล
          3. สนับสนุนการศึกษาและวิจัยทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและทะเล 

           พื้นที่บนบก 2 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา
           พื้นที่ทำการวิจัยในทะเล 312.5 ไร่
           โรงเพาะฟักหอยทะเล
           อาคารวิจัยจุฬาภรณ์ (อาคารวิจัยหอยทะเล)
           บ่อซีเมนต์อนุบาลสัตว์ทะเล 38 บ่อ บ่อพักน้ำ 1 บ่อ
           ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
           อาคารปฏิบัติการวิจัยสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
           อาคารสำนักงาน ห้องประชุมและหอพัก
           อาคารปฏิบัติการจุลชีววิทยา (อยู่ในระหว่างการเตรียมดำเนินการ)**
           เรือสำรวจวิจัย เกษตรศาสตร์ 1 ระวางขับน้ำ 87 ตันสถานีวิจัยประมงศรีราชา ดำเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียน การสอน และการทำวิจัยในทางด้าน

           ชีววิทยาทางทะเล และนิเวศวิทยาทางทะเล
           สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
           การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ
           พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงและชีวผลิตภัณฑ์
           การดำเนินการโครงการพัฒนาทางวิชาการ

เป้าหมายการดำเนินงานวิจัยหลักของสถานีวิจัยประมงศรีราชา

 

          1. งานวิจัยการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนที่เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน
          2. งานวิจัยการเพาะเลี้ยงหอยทะเลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
          3. งานวิจัยการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
          4. งานวิจัยทางด้านสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
          5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง
          6. งานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
          7. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตในทะเล


โครงการวิจัยและร่วมวิจัย ในปี พ.ศ. 2546

           สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตบริเวณอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี
           โครงการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง และการแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจแบบครบวงจร
           โครงการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลในแปลงเลี้ยงหอยแมลงภู่ และติดตามผลของการระบายน้ำทิ้งต่อสภาพการเลี้ยง
             หอยแมลงภู่
           โครงการศึกษาและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ บริเวณดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานบริการทางวิชาการ

 

           สนับสนุนงานวิจัยของนักวิจัย นิสิตและนักศึกษาทางด้านประมงและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
           สนับสนุนการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนิสิตและนักศึกษา
           ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและเกษตรกร

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2546

          1. คุณภาพน้ำในดินบริเวณแหล่งเลี้ยงหอยแมลงภู่ในอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี โดย นายอลงกต อินทรชาติ     
          
2. การเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี โดย นายลิขิต ชูชิต
          3. การใช้ไส้เดือนทะเลเป็นดัชนีประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี โดย นายจำลอง โตอ่อน
          4. การศึกษาผลของสารตกตะกอนต่อแพลงก์ตอนพืชชนิดคีโตเซอรอส โดย นายเฉลิมชัย อยู่สำราญ
          5. สัตว์หน้าดินบริเวณพื้นที่หญ้าทะเล บริเวณ บ้านบางพระ จ. ชลบุรี โดย นายจำลอง โตอ่อน
          6. สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งทะเล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย นายจำลอง โตอ่อน
          7. การศึกษาเปรียบเทียบสัตว์ทะเลหน้าดินระหว่างฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
              บริเวณอ่าวศรีราชา จ. ชลบุรี โดย นายจำลอง โตอ่อน
          8. การเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม Dinoflagellate บริเวณอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี ช่วงปี 2544-2545
              โดย นายลิขิต ชูชิต 
 
 


          © 2005
Faculty of Fisheries, Kasetsart University All Rights Reserved.